Jak nostryfikować obce licencje lotnicze

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Niektórzy z Was szkolą się poza Unią Europejską, na którymś etapie szkolenia, lub po jego zakończeniu przenosicie się do Polski z zamiarem szukania pracy tutaj.  Pamiętam przypadek człowieka, który spóźnił się kilka tygodni na nabór, bo nie mógł uzyskać informacji jak nostryfikować licencję FAA. Pytanie jak nostryfikować obce licencje lotnicze dotyczy wciąż dużej grupy osób.

Procedura w przypadku licencji amerykańskiej czy australijskiej wyglądała kilka lat temu następująco, może ten schemat postępowania jeszcze się może do czegoś przydać, stąd zdecydowałam się go opublikować: 

1. Zdanie ponowne egzaminów teoretycznych do danej licencji 2. Złożenie wniosku do ULC o egzamin praktyczny 3. ULC zlecał weryfikację umiejętności praktycznych 4. Kandydat zgłaszał się do ośrodka szkolenia, który przygotowywał indywidualny, uzupełniający program szkolenia 5. ULC akceptował program (który zawiera od 4 – 15 h szkolenia) i kierował kandydata na egzamin praktyczny 6. Ośrodek realizował powyższe zalecenie.

Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o licencjonowaniu personelu lotniczego z dnia 16.09.2013. obecnie wygląda to dużo prościej:

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i sposób uznawania, zawieszania uznania, cofania uznania, przywracania uznania obcych
licencji oraz wynikających z nich uprawnień wydanych przez właściwy organ obcego państwa
§ 13. Uznanie obcych licencji stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uzyskania licencji, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, następuje zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz częścią A załącznika III do rozporządzenia nr 1178/2011,
z zastrzeżeniem § 14.
§ 14. 1. Obca licencja stwierdzająca posiadanie kwalifikacji do wykonywania lotów rekreacyjnych lub sportowych
może zostać uznana odpowiednio do PPL(A), PPL(H), SPL, BPL albo PPL(AG) z ograniczeniem do wykonywania lotów
rekreacyjnych lub sportowych, które mają być wykonywane w polskiej przestrzeni powietrznej.
2. Uznanie obcej licencji, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek zainteresowanego złożony do Prezesa Urzędu.

3. Do wniosku dołącza się kopię obcej licencji oraz kopię orzeczenia lotniczo-lekarskiego, które spełnia co najmniej
jeden z następujących warunków:
1) zostało wydane zgodnie z wymaganiami Załącznika 1;
2) zostało wydane przez państwo, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o uznawaniu orzeczeń lotniczo-lekarskich;
3) zostało wydane zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy.
§ 15. Osoba ubiegająca się o uznanie obcej licencji stwierdzającej posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uzyskania
licencji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, powinna:
1) złożyć do Prezesa Urzędu wniosek o uznanie obcej licencji wraz z kopią tej licencji;
2) uzyskać pozytywny wynik egzaminu praktycznego przed egzaminatorem praktycznym w zakresie wymaganym do
wydania licencji odpowiedniej dla kwalifikacji stwierdzonych w obcej licencji, która jest przedmiotem uznania;
3) przedstawić orzeczenie lotniczo-lekarskie spełniające co najmniej jeden z następujących warunków:
a) zostało wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,
b) zostało wydane przez państwo, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o uznawaniu orzeczeń lotniczo-
-lekarskich,
c) zostało wydane zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy;
4) posiadać ważne uprawnienia, które odpowiadają uprawnieniom wpisywanym do licencji, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 2 i 3.
§ 16. Prezes Urzędu może wystąpić do właściwego organu państwa obcego, który wydał obcą licencję albo orzeczenie
lotniczo-lekarskie, o którym mowa w § 15 pkt 3 lit. a lub b, o potwierdzenie ważności tych dokumentów.
§ 17. 1. Uznania obcej licencji dokonuje się każdorazowo na okres jej ważności lub na okres ważności badań lotniczo-
-lekarskich, jeżeli termin ważności obcej licencji nie jest określony, jednakże nie dłużej niż na rok.
2. Prezes Urzędu, uznając obcą licencję odpowiednio do licencji, o której mowa w § 3 ust. 1, wydaje decyzję o uznaniu,
której załącznik stanowi świadectwo uznania.